Preglednica TP1-1: Sestava pokrovnosti in rabe tal v Sloveniji leta 2012
2012
umetne površineha56451.5
njivske površine in trajni nasadiha132227.7
pašnikiha115291.7
mešane kmetijske površineha459875.2
mešani gozdha452087.5
listnati gozdha443373
iglasti gozdha247100.4
grmičasti gozdha38690.6
naravni travniki in barjaha43219.1
neporasle površine z malo ali brez vegetacijeha28174.2
voda in mokriščaha10943.8
skupajha2027434.6
umetne površine%2.8
njivske površine in trajni nasadi%6.5
pašniki%5.7
mešane kmetijske površine%22.7
mešani gozd%22.3
listnati gozd%21.9
iglasti gozd%12.2
grmičasti gozd%1.9
naravni travniki in barja%2.1
neporasle površine z malo ali brez vegetacije%1.4
voda in mokrišča%0.5
Vir: CORINE Land Cover 2012. Evropska agencija za okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014

Nazaj na kazalec