Preglednica TP6-4: Struktura ekoloških kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, 2013
Ekološko kmetijsko zemljišče
Njivaha584.7
Nasadha175.9
Travinjeha4758.6
Zaraščanjeha457.4
Gozdha0.1
Pozidanoha0
Zamočvirjenoha0
Odprtoha0
Vodaha0
VVO Slovenijaha5976.7
---
Njiva%9.8
Nasad%2.9
Travinje%79.6
Zaraščanje%7.7
Gozd%0
Pozidano%0
Zamočvirjeno%0
Odprto%0
Voda%0
% VVO Slovenija%17
Vir: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Ministrastvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Vodovarstvena območja, Agencija RS za okolje, 2014

Nazaj na kazalec