Preglednica TP6-2: Spremembe rabe tal na vodovarstvenih območjih v Sloveniji med leti 2009 in 2014
Sprememba 2014/2009 (v ha)
Njivaha141.6
Nasadha205.7
Travinjeha-4246.1
Zaraščanjeha4047.3
Gozdha-998.9
Pozidanoha499.5
Zamočvirjenoha0.9
Odprtoha265.5
Vodaha84.3
Vir: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 2014; Vodovarstvena območja, Agencija RS za okolje, 2014

Nazaj na kazalec