Preglednica OP1-2: Delež dajatev za obremenjevanje okolja v BDP Slovenije
199920002001200220032004
BDP v tekočih cenahmio SIT391897443003504799552535544058135406251244
okoljske takse in dajatvemio SIT233612837229097304163798434570
delež okoljskih taks in dajatev v BDP% BDP111111
Vir: Bilanca odhodkov in prihodkov proračuna RS, Ministrstvo za finance, Generalni carinski urad; zbirka Vodna povračila, takse in koncesije, zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki, 2005, Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje; www.stat.si (december, 2005), Statistični urad Republike Slovenije

Nazaj na kazalec