Preglednica OP1-1: Finančni učinki dajatev zaradi obremenjevanja okolja
199920002001200220032004
vodna povračilamio SIT101017102169326737383390
obremenjevanje voda - v prorač. RSmio SIT74010041233136315801559
obremenjevanje voda - namenske investicijemio SIT6556997411697141391502910188
izpusti CO2 v zrakmio SIT15055156841399879971298514101
odlaganje odpadkov - v prorač. RSmio SITnpnpnpnp168185
odlaganje odpadkov - namenske investicijemio SITnpnpnp315630642698
uporaba mazalnih oljmio SITnpnpnp494619622
razgradnja izrabljenih motornih vozilmio SITnpnpnpnp8011827
skupajmio SIT233612837229097304163798434570
Vir: Bilanca odhodkov in prihodkov proračuna RS, Ministrstvo za finance, Generalni carinski urad; zbirka Vodna povračila, okoljske dajatve in koncesije, zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki, 2005, Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje, preračuni ARSO

Nazaj na kazalec