Preglednica EN5-2: Primerjava intenzivnosti izpustov CO2, SO2 in NOx med Slovenijo in EU-28 (EU-28=100%) za leti 2000 in 2012
20002012
CO2 int%127.4130.8
SO2 int%40877.6
NOx int%200172.7
CO2 int – Slovenijat/toe10.49.2
SO2 int – Slovenija t/toe0.20
NOx int – Slovenijat/toe00
CO2 int – EU-28t/toe8.17
SO2 int – EU-28t/toe00
NOx int – EU-28t/toe00
Vir: Institut Jožef Stefan, 2014, Podatki: Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014; Statistični urad Republike Slovenije, 2014; ETC-ACC ; Evropski statistični urad, 2014.

Nazaj na kazalec