KAZALCI OKOLJA

Nahajate se tukaj

Podnebno ogledalo je dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP). V Podnebno ogledalo so vključeni kazalci, namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP.

Kazalci so razdeljeni v sedem skupin, in sicer:

Letne emisije TGP po Odločbi 406/2009/ES
Promet
Stavbe
Kmetijstvo
Ostali sektorji
Večsektorski
EU-ETS


TWITTER