OP03 Ekošola [ 2015 2014 2013 2011 2007 ]

Definicija

Kazalec prikazuje gibanje števila vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji v obdobju od šolskega leta 1995/96 do 2015/16 in delež vključenih ustanov v program Ekošola v skupnem številu šol ter število vključenih ustanov v program Ekošola v izbranih državah Evropske unije v obdobju od 1997/98 do 2015/16.

Mednarodni program Ekošola (Eco-Schools) je eden od programov Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo, FEE International, ki se v Sloveniji izvaja okviru Društva DOVES – FEE Slovenia od leta 1996. DOVES je kratica, ki označuje Društvo za Okoljsko Vzgojo Evrope v Sloveniji.

Program Ekošola je največja mreža otrok, vzgojiteljev in učiteljev, ki načela trajnostnega razvoja prenašajo in vključujejo v vsakodnevno učenje in življenje. Program si prizadeva za načrtno pospeševanje okoljskega izobraževanja in ozaveščanja mladih, predvsem o pomenu varovanja okolja in zdravja ljudi. Delo v programu Ekošola poteka po mednarodno primerljivi metodologiji sedmih korakov: ustanovitev eko-programskega odbora šole, priprava pregleda stanja okolja, priprava akcijskega načrta delovanja ekošole, spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrta, priprava tematskih sklopov ekošole, obveščanje in sodelovanje s širšo skupnostjo in mediji ter sprejem ekolistine. (Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja, 2010)

Ko ustanova uspešno izvede aktivnosti skladno s sedmimi koraki, pridobi mednarodno priznani okoljski znak zelena zastava kot dokazilo izpolnjevanja kriterijev mednarodnega programa Ekošola. Program se razvija tudi ob podpori Evropske komisije in Organizacije združenih narodov. V Sloveniji program temelji na ciljih vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki so opredeljeni v nacionalnem učnem programu okoljske vzgoje ter v »Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega izobraževanja«. Kazalec zajema gibanje števila vključenih ustanov v program Ekošola v Sloveniji in ustanov, ki pridobijo znak zelena zastava. Vključene ustanove so tiste, ki izvajajo okoljske aktivnosti po metodologiji sedmih korakov, ustanove »nagrajene« z znakom zelena zastava pa so tiste, ki aktivnosti uspešno zaključijo.

Slika OP3-1: Ekošole v Sloveniji, 1996-2016
gaph15574.png

1995/961996/971997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/05
registrirane ekošoleštevilo 23747545978105170206209
nagrajene ekošoleštevilo 001733435679127159175
vse eko šoleštevilo 23747545978105170206209
2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/15
registrirane ekošoleštevilo 263307383535628690705712717710
nagrajene ekošoleštevilo 199238284380423560560644646645
vse eko šoleštevilo 263307383535628690705712717710
2015/16
registrirane ekošoleštevilo 712
nagrajene ekošoleštevilo
vse eko šoleštevilo
Vir: Društvo Doves, 2016; Statistični letopis 2013, Statistični urad RS. Preglednica


Slika OP3-2: Delež ekošol v skupnem številu šol, Slovenija, šolsko leto 2015/16
gaph15575.png

2008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
ekošoleštevilo535628690705712717710712
druge šoleštevilo18211836186118911907192618172030
ekošole%2934373737373935
druge šole%7166636363636165
Vir: Društvo Doves, 2016; Statistični letopis 2013, Statistični urad RS. Preglednica


Slika OP3-3: Število ekošol v Sloveniji in izbranih državah EU, 1997-2012
gaph15576.png

1997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07
Slovenijaštevilo ekošol47545978105170206209263307
Grčijaštevilo ekošol88116133171175202223250283313
Portugalskaštevilo ekošol124116121302292334314398455463
Švedskaštevilo ekošol15040650062586510031135133013621373
Irskaštevilo ekošol123460766850112013871633200523222980
Združeno kraljestvoštevilo ekošol8331175149420122905497747474284728511891
Danskaštevilo ekošol82104130150275210210220
Slovenijašt. prebivalcev1984923197833419877551990094199402619950331996433199759020033582010377
Grčijašt. prebivalcev10808358108614021090375710931206109687081100637711040650110827511112517911171740
Portugalskašt. prebivalcev10109697101488831019501410256658103293401040746510474685105292551056959210599095
Švedskašt. prebivalcev8847625885432288614268882792890912889407888975670901139290477529113257
Irskašt. prebivalcev3693386373200637775653832783389970239641914028851411167242081564312526
Združeno kraljestvošt. prebivalcev58394596585796855878524658999781592161385943548059697037600386956040991860781346
Danskašt. prebivalcev5294860531357753300205349212536835453835075397640541140554274595447084
Slovenijašt. ekošol/mio preb.242730395385103105131153
Grčijašt. ekošol/mio preb.8111216161820232528
Portugalskašt. ekošol/mio preb.12111229283230384344
Švedskašt. ekošol/mio preb.1746567097112126148151151
Irskašt. ekošol/mio preb.33123203222287350405488552691
Združeno kraljestvošt. ekošol/mio preb.1420253449848071121196
Danskašt. ekošol/mio preb.1520242851393941
2007/082008/092009/102010/112011/12
Slovenijaštevilo ekošol383535628690705
Grčijaštevilo ekošol377162402ni podatka305
Portugalskaštevilo ekošol686878878ni podatka997
Švedskaštevilo ekošol160018652055ni podatka2507
Irskaštevilo ekošol298032003200ni podatka3680
Združeno kraljestvoštevilo ekošol152951763317636ni podatka22802
Danskaštevilo ekošolni podatka190
Slovenijašt. prebivalcev20102692032362204697620602055942
Grčijašt. prebivalcev1121378511260402113051181068810688
Portugalskašt. prebivalcev1061757510627250106377131060587010605870
Švedskašt. prebivalcev91829279256347934068290165969016596
Irskašt. prebivalcev44013354450030446785440622354062235
Združeno kraljestvošt. prebivalcev6119195161595091620080486060915360609153
Danskašt. prebivalcev54757915511451553473854506615450661
Slovenijašt. ekošol/mio preb.191263307335342
Grčijašt. ekošol/mio preb.34143628
Portugalskašt. ekošol/mio preb.65838394
Švedskašt. ekošol/mio preb.174201220278
Irskašt. ekošol/mio preb.677719716906
Združeno kraljestvošt. ekošol/mio preb.250286284376
Danskašt. ekošol/mio preb.35
Vir: Društvo Doves, 2010; Fundation on Environmental Education, 2011; Eurostat, 2011.

Opomba k Preglednici OP3-3 (*): Podatki za države EU je zagotovil FEE (Foundation of Environmental Education). Po informaciji FEE, ki je skrbnik baze podatkov, so v tabeli navedeni podatki, ki so zaradi težav pri vzdrževanju baze nepreverjeni in zato manj zanesljivi. np = ni podatka

Preglednica


Cilj(i):

  • zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega okolja za vsakogar,
  • izboljšati splošno poznavanje okolja in zakonitosti trajnostnega razvoja,
  • uveljaviti koncept trajnostnega razvoja kot integralni del razvoja Slovenije,
  • zagotoviti sistemsko in infrastrukturno podporo obstoječim okoljskim programom in njihovo povezavo,
  • razvoj novih okoljskih projektov,
  • vključiti okoljske programe in aktivnosti v obstoječe mreže in razvijati nove.

Komentar

Od leta 1995 dalje, ko je začel v Sloveniji delovati program Ekošola, število sodelujočih šol nenehno narašča. Tako je v Sloveniji v šolskem letu 2015/16 vključenih 712 ekošol. Program Ekošola je v 20 letih dosegel izjemen napredek, saj se je mreža ekošol razširila na celotno območje Slovenije in pokrila več starostnih ravni izobraževanja in več vrst ustanov. Ekošole tako predstavljajo 35 % vseh šol v Sloveniji, kar pomeni, da okoljska vzgoja postaja del vsakdanjega življenja mladih.

K uspehu in razširjenosti programa pomembno pripomore celovit in sistematičen pristop, ki omogoča, da vzgojitelji in pedagogi vsebine in aktivnosti programa vključujejo v vsakodnevni vzgojni in učni program ter aktivnosti prilagodijo načrtovanemu delu. V globalnem pogledu pa k uspehu programa prispeva partnerstvo med Mednarodno fundacijo za izobraževanje o okolju (FEE International) in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP) kot globalno bazo znanja o varovanju okolja, še posebej v razvijajočih se delih sveta. Ponuja vrsto praktičnih rešitev in spodbud za uresničevanje okoljskega ozaveščanja v šoli in izven nje. Program Ekošola spodbuja načela demokratičnosti, odprtosti, vključevanjem različnih deležnikov in upoštevanjem predlogov posameznikov, zato poleg okoljskih vzgoje spodbuja tudi demokratično državljansko kulturo.

Mednarodni program Ekošola je postal eden najbolj prepoznanih in razširjenih programov okoljske vzgoje in izobraževanja v skoraj vseh državah članicah Evropske unije, mreža pa se širi tudi na druge celine. Trenutno je vanjo mrežo vključenih 58 držav iz vseh celin; Južnoafriška republika je leta 2003 postala prva članica FEE izven Evrope. 

Financiranje programa Ekošola

V večini evropskih držav je program Ekošola financiran predvsem ali izključno s sistemskimi finančnimi viri, ki jih zagotavljajo pristojna ministrstva. V Sloveniji je program Ekošola financiran s pristojbinami, ki jih plačujejo vključene ustanove, s sponzorskimi sredstvi, v manjši meri pa tudi s sredstvi ministrstev, pristojnih na okolje in šolstvo.

Slovenija ima v okviru mednarodnega programa Ekošola poseben status, saj velja za eno najbolj uspešnih držav in jo postavljajo za zgled drugim. V okviru programa Ekošola se že vseskozi prizadeva za celostno okoljsko izobraževanje, v zadnjih dveh letih pa se med redne dejavnosti ekošol vključujejo tudi teme, ki jih v okviru programa Vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj predlaga UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) strategija. (UNECE, 2005) 

Metodologija

Podatki za Slovenijo

Cilji povzeti po: Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development (UN, 2015), Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), Uradni list RS, št. 2/2006.
Izvorna baza podatkov oz. vir:

Društvo DOVES- FEE Slovenija.
Podatki o skupnem številu šol v Sloveniji (graf OP03-2) so povzeti iz statistične podatkovne baze, ki jo vodi  Statistični urad RS in zajemajo naslednje:
- podatke o številu vrtcev in številu OŠ:  SI-STAT podatkovni portal → Demografsko in socialno področje → Izobraževanje → Otroci vključeni v vrtce (Vrtci po vrstah programov, ki jih izvajajo, številu oddelkov in otrok, občine, Slovenija, letno)/Osnovnošolsko izobraževanje (Osnovne šole po občinah, vrsti šole in številu učencev, Slovenija, začetek šolskega leta, letno  &). Za OŠ sp povzeti podatki: »Osnovne šole« in »Osnovne šole in zavodi s prilagojenim programom«. S tem so zajete tudi podružnične šole, šole za odrasle niso zajete.
- podatke o številu srednjih šol: za obdobje 1995-2012 so povzeti iz Statističnega letopisa RS( → Izobraževanje → Šole, oddelki, učenci, dijaki, slušatelji in strokovni delavci. Povzeti so podatki »Srednje šole – za izobraževanje mladine«. Podatki o srednjih šolah za izobraževanje odraslih niso zajeti. V kategorijo »vse šole« ni zajeto število dijaških domov in centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, kljub temu, da nekateri izmed njih sodelujejo v programu Ekošola.), za obdobje med letoma 2000 in 2012: SI- STAT podatkovni portal → Demografsko in socialno področje → Izobraževanje →izbrani podatki o udeležencih in strokovnih delavcih v srednješolskem izobraževanju,za obdobje po 2012 pa po povpraševanju na SURS.
Skrbnik podatkov: Društvo DOVES- FEE Slovenija (ekošole), Statistični urad RS (šole, prebivalci).
Datum zajema podatkov za kazalec: februar 2016
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so prikazani za obdobje od šolskega leta 1995/96 do 2015/16 za ekošole oziroma za šole do konca šolskega leta 2014/2015. Podatki se zbirajo letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let (2000, 2010).
Metodologija obdelave podatkov: Podatki o gibanju števila ekošol niso preračunani. Delež registriranih ekošol je izračunan kot razmerje med številom registriranih ekošol in vseh šol v prejšnjem šolskem letu oziroma v šolskem letu, za katerega so dostopni najnovejši podatki.
Informacija o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Kazalec je zaradi enotne metodologije za vključitev ustanov v program Ekošola in kriterijev za pridobitev zelene zastave mednarodno primerljiv. Metodologija je opredeljena s strani Fundacije za izobraževanje o okolju (FEE).
Slabosti: Podatki o številu vključenih ustanov v program Ekošola, pridobljeni preko FEE International in drugih virov, se med seboj razlikujejo zaradi težav pri vzdrževanju enotne baze podatkov.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije/scenariji niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 2 (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Časovna primerljivost: 2 (neusklajeni podatkovni nizi med FEE International in Slovenijo)
Prostorska primerljivost: 1 

Podatki za druge države

Izvorna baza podatkov oz. vir: Fundacija za izobraževanje o okolju, FEE (Fundation on Environmental Education – FEE ekošole) in EUROSTAT (število prebivalcev).
Skrbnik podatkov: Fundacija za izobraževanje o okolju, FEE (Fundation on Environmental Education – FEE, ekošole), EUROSTAT (prebivalci).
Datum zajema podatkov za kazalec: julij 2013
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki o številu ekošol se zbirajo letno in so na voljo konec leta za prejšnje šolsko leto. Podatki o številu prebivalstva se nanašajo na popis prebivalstva, ki se praviloma osvežuje vsakih 10 let (2000, 2010).
Metodologija obdelave podatkov: Podatki o številu ekošol so zaradi boljše primerljivosti med posameznimi državami preračunani na milijon prebivalcev. Število prebivalcev v posamezni državi je povzeto iz spletne strani Evropskega statističnega urada, EUROSTAT. Dostop do podatkov: Eurostat > Population > Demography - National data > Population > Population on 1. January by age and sex (demo_pjan), 2010. Podatek o številu ekošol na milijon prebivalcev je izračunan npr. za obdobje 1997/98 na način: število ekošol v obdobju 1997/98 deljeno s številom prebivalstva na dan 1 januar 1998 krat milijon.
Informacija o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Kazalec je zaradi enotne metodologije za vključitev ustanov v program Ekošola in kriterijev za pridobitev zelene zastave mednarodno primerljiv. Metodologija je opredeljena s strani FEE International.
Slabosti: Podatki o številu vključenih ustanov, pridobljeni preko FEE International, se mnogokrat razlikujejo od podatkov, ki jih dajejo na voljo posamezne države zaradi težav pri vzdrževanju enotne baze podatkov. Večina držav, v katerih preko organizacije FEE International izvajajo program Ekošola, ne objavi javno podatkov o številu vključenih ekošol.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost:
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): srednje zanesljiv (neusklajeni podatki med FEE ter posameznimi državami)
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Projekcije/scenariji niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 3 (neusklajeni podatki med FEE International ter posameznimi državami)
Časovna primerljivost: 2 (neusklajeni podatki med različnimi viri)
Prostorska primerljivost: 1

Drugi viri in literatura:

Zadnji popravki: 10. februar 2016

Avtor(ji): Gregor Cerar, Društvo DOVES - FEE Slovenija, program Ekošola, Nataša Kovač, Agencija RS za okolje