KAZALCI OKOLJA

You are here

Key message
Bad

CO2 intensity in the commercial and institutional sector increased for the second year by 14% (48.2 t CO2 / mio EUR 1995), which is 8.7 t CO2 / mio EUR1995 above the indicative annual target. In comparison with 2010, the intensity was 34% lower.


Charts

Figure PO01-1: CO2 intensity in the commercial and institutional sectors
Show data

Indicator in 2005

Indicator value for the period 2010-2016

Indicator linear projection

2005

90.27

2010

72.64

2011

64.08

2012

47.03

47.03

2013

51.44

45.14

2014

38.51

43.25

2015

42.20

41.36

2016

48.18

39.46

2017

37.57

2018

35.68

2019

33.79

2020

31.90


Cilji povzeti po: Operativnem programu ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/op_tgp/op_tgp_2020.pdf, Uredba (EU) št. 525/2013.

Izvorna baza podatkov oz. vir: Izpusti CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju (Agencija RS za okolje), SURS (Dodana vrednost panog G−S in U za leto 1995 v tekočih cenah in Letna sprememba obsega dodane vrednosti panog G−S in U od leta 1996 do leta X-1)

Skrbnik podatkov: ARSO, SURS

Datum zajema podatkov za kazalec

Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Za izračun kazalca, ki se ga spremlja na letni ravni, sta potrebna naslednja podatka:

  • izpusti CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju (t CO2). Gre za podatek ARSO o izpustih CO2 zaradi rabe goriv v komercialnem in institucionalnem sektorju (CRP koda 1.A.4.a pri poročanju emisijskih evidenc TGP za UNFCCC);
  • dodana vrednost komercialnega in institucionalnega sektorja (mio EUR1995), v katerega se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008, V2 (SKD 2008) prištevajo panoge od G do S in panoga U. Podatki o dodani vrednosti v stalnih cenah 1995 niso direktno dostopni, zato jih je potrebno izračunati iz podatkov SURS-a, in sicer iz dodane vrednosti v tekočih cenah leta 1995 in letnih sprememb obsega dodane vrednosti do opazovanega leta za posamezne panoge.

Metodologija obdelave podatkov: V skladu z Uredbo o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije (Uredba (EU) št. 525/2013) se vsi finančni podatki, uporabljeni v kazalcih, navajajo v stalnih cenah 1995. SURS na portalu SI-STAT trenutno objavlja podatke v stalnih cenah 2010, zato je mogoče podatke v stalnih cenah 1995 pridobiti samo z lastnim izračunom. Glede na razpoložljivost podatkov bi bilo morda smiselno, da bi se v izračunu upoštevali podatki v stalnih cenah 2010, ki so objavljeni na spletu, seveda pa lahko tudi pri razpoložljivosti teh podatkov v prihodnje pride do kakšnih sprememb (npr. SURS se odloči za objavo podatkov v stalnih cenah za drugo referenčno leto).

Slovenijo število stopinjskih dni za leto 2015 je bilo za Slovenij povzeto po podatkih EUROSTATa (http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/nrg_chdd_a), znašalo je 2.757 K*dan/leto, za leto 2016 pa 2.833 K*dan/leto, kar je 2 % več. Povečanje med letoma 2014 in 2015 je bilo 15-odstotno.  

Informacije o kakovosti:

- Prednosti in slabosti kazalca:

Slabosti:

  • Ker se energetska statistika za ta sektor izračunava kot razlika med skupno rabo energije in rabo energije v vseh drugih sektorjih, je kazalec grob, kar otežuje razlago medletnih sprememb. 
  • V primeru, da kazalec ne sledi cilju, je lahko v pomoč pri njegovi nadaljnji razlagi delež OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote v komercialnem in institucionalnem sektorju (%). Večji delež OVE pomeni manjše emisije TGP in s tem tudi manjšo intenzivnost CO2 in obratno.

Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.

Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.

- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom): 

Relevantnost: 

Točnost: 

Časovna primerljivost: 

Prostorska primerljivost: 2