[OP03]
Ekošola
Objave: [ 2007 2015 2014 2013 2011 ]

Ekošola je vzgojnoizobraževalna organizacija, ki si prizadeva za načrtno pospeševanje okoljskega izobraževanja in za ozaveščanje mladih, predvsem o pomenu varovanja okolja in zdravja ljudi. Razvila se je pod pokroviteljstvom Fundacije za okoljsko izobraževanje Evrope (FEE) ter ob podpori Evropske komisije in Organizacije združenih narodov.

Registrirane ekošole so tiste šole, ki uspešno izvajajo program, sestavljen iz sedmih osnovnih korakov: ustanovitev ekoprogramskega sveta šole, priprava pregleda stanja okolja, priprava akcijskega načrta delovanja ekošole, spremljanje in ocenjevanje izvajanja načrta, priprava tematskih sklopov ekošole, obveščanje in sodelovanje s širšo skupnostjo in mediji in prejem ekolistine. Če registrirana ekošola izpelje vseh sedem korakov in hkrati doseže opazne rezultate na področju izboljševanja stanja okolja v kraju, kjer deluje, lahko osvoji nagrado. V tem primeru postane nosilka ekozastave, ki na področju okoljske vzgoje in izobraževanja predstavlja okoljski znak (»eco-label«).

Slika OP3-1: Število registriranih ekošol v Sloveniji

Vir: Društvo Doves, 2007


Slika OP3-2: Delež registriranih ekošol v skupnem številu šol v Sloveniji v šolskem letu 2005/06

Vir: Društvo Doves, 2007, Statistični urad Republike Slovenije, 2006


Slika OP3-3: Število registriranih ekošol v Sloveniji in državah EU z največjim številom ekošol

Vir: Društvo Doves, 2007


Z okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem mladih razvijati odgovorno ravnanje z okoljem.

Od leta 1995, ko je program ekošol začel delovati, število sodelujočih šol nenehno raste. V šolskem letu 2005/06 jih je bilo 263. Veliko prispeva k temu sama narava programa, npr. preprosto in razumljivo okoljsko izobraževanje in delovanje – partnerstvo med Fundacijo za izobraževanje o okolju (FEE) in Programom Združenih narodov za okolje (UNEP). UNEP kot globalna organizacija namreč prispeva pomemben delež k izobraževanju, predvsem v razvijajočih se delih sveta. Ponuja vrsto praktičnih rešitev in spodbud za uresničevanje okoljskega ozaveščanja v šoli in izven nje. Z demokratičnostjo, odprtostjo, vključevanjem idej in prispevkov posameznikov je ekošola tudi kraj za vzgojo demokratične državljanske kulture. Vodstvo programa podpira hitro rast sodelujočih šol znotraj držav, pa tudi širjenje mednarodne mreže z večanjem števila sodelujočih držav. Program ekošole je danes poznan v skoraj vseh državah članicah EU, pa tudi v več drugih državah osrednje in vzhodne Evrope (npr. Bolgarija, Hrvaška, Rusija). Mreža se širi tudi na druge celine (Afrika, ZDA). Tako je npr. Južnoafriška republika postala prva članica FEE zunaj meja Evrope s svojo organizacijo WESSA. Ob koncu šolskega leta 2005/2006 smo imeli v mednarodnem merilu 17.460 ekošol. Od teh jih je več kakor 5000 osvojilo ekozastavo. Slovenija ima v okviru mednarodnega projekta ekošol poseben status, predvsem zato, ker jo mnogi uvrščajo v sam vrh oziroma celo za zgled drugim.

Podatki za število registriranih ekošol v Sloveniji in državah EU so povzeti s spletne strani, ki jo upravlja FEE ter so dopolnjeni s podatki Društva Doves. Skupno število registriranih ekošol vključuje ekovrtce, eko osnovne in eko srednje šole ter centre šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Podatki se na spletni strani osvežujejo enkrat na leto, navadno konec novembra za tekoče šolsko leto (po oddaji programskih dokumentov, v katerih šole opredelijo ekološke tematske sklope).

Podatki za skupno število šol v Sloveniji so povzeti s spletne strani Statističnega urada RS (SURS, 2007). Skupno število šol zajema vrtce, osnovne in srednje šole za mladino. Podatki se zbirajo na podlagi letnega statističnega vprašalnika in se osvežijo enkrat na leto, in sicer za poročevalsko obdobje, ki se nanaša na preteklo leto.

Eco-Schools; a contribution to Local Agenda 21. Brochure, 2003. (12. 4. 2006).

Pavšer Nada: Ekošola kot način življenja. Prestavitev nacionalnega projekta. Ljubljana: DOVES, 2005.

ReNPVO, 2006: Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/2006).

SURS, 2006: Statistični letopis 2005. Ljubljana, Statistični urad Republike Slovenije.

SURS, 2006: Statistične informacije, št. 19/2006. (23. 3. 2006).

28. junij 2007
Nada Pavšer, DOVES in Nataša Kovač, Agencija Republike Slovenije za okolje