[OP01]
Okoljske dajatve za obremenjevanje okolja
Objave: [ 2006 ]

Kazalec prikazuje finančne učinke in višino zneskov okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja in rabo naravnih virov v Republiki Sloveniji po posameznih letih. Okoljske dajatve so ekonomski instrumenti varstva okolja, katerih glavni namen je spodbujanje zmanjševanja obremenitev okolja z uporabo načela povzročitelj plača, po katerem se stroški, nastali s škodo, povzročeno okolju, vsaj delno vključujejo med proizvodne stroške. S podzakonskimi akti so določeni načini izračunavanja povzročene obremenitve okolja, ki se jo izrazi s t. i. enotami obremenitve za vsakega posameznega onesnaževalca, in višina dajatve za posamezno enoto obremenitve. Del dajatev pomeni proračunski vir, precejšen delež pa je neposredno usmerjen v okoljske naložbe.

Slika OP1-1: Finančni učinki dajatev zaradi obremenjevanja okolja

Vir: Bilanca odhodkov in prihodkov proračuna RS, Ministrstvo za finance, Generalni carinski urad; zbirka Vodna povračila, okoljske dajatve in koncesije, zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki, 2005, Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje, preračuni ARSO


Slika OP1-2: Delež dajatev za obremenjevanje okolja v BDP Slovenije

Vir: Bilanca odhodkov in prihodkov proračuna RS, Ministrstvo za finance, Generalni carinski urad; zbirka Vodna povračila, takse in koncesije, zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki, 2005, Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje; www.stat.si (december, 2005), Statistični urad Republike Slovenije


Vključitev načela "onesnaževalec plača" v cene proizvodov preko ustreznih okoljskih dajatev.

K uporabi načela "povzročitelj obremenjevanja okolja plača" Slovenijo obvezujejo tudi določila 174. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (EC Treaty), v slovenskem pravnem redu pa določila Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06). Uveljavljanje tega načela je v zadnji letih postalo zelo pomemben vir financiranja ukrepov politike varstva okolja. Pozitivne izkušnje pri uveljavitvi oprostitev plačila dajatve za obremenjevanje voda kot namenskega vira gradnje infrastrukturnih objektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so bile vključene tudi v zakonsko podlago za dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter dajatev za obremenjevanje okolja z emisijami CO2. Z vstopom v EU in obvezo omejevanja državnih pomoči podjetjem, je v letu 2004 prišlo do nekaterih sprememb v financiranju okoljskih investicij podjetij iz naslova okoljskih dajatev, zato se je višina teh sredstev zmanjšala. Predvsem zaradi spremenjenega načina obračunavanja, je posebno zaznavno zmanjšanje okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja z industrijskimi odpadnimi vodami. Instrument takse za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 je poleg uveljavljanja trgovanja z emisijami, eden od ključnih instrumentov programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov za doseganje ciljev na tem področju in obveznosti podpisa Kjotskega protokola, ki ga je Slovenija ratificirala v juniju 2002. Sredstva vodnih povračil se z uveljavljanjem Zakona o vodah zbirajo v Skladu za vode, namenjenem financiranju vodne infrastrukture. Prav tako je del sredstev, zbranih z dajatvijo za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin, namensko porabljen za sanacijo neurejenih odlagališč in starih bremen, del dajatve za obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil pa za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi vozili.

Gibanje letnega zneska okoljskih dajatev je zlasti posledica rasti zneskov dajatve na enoto obremenitve oz. enoto proizvoda ter večjega zajetja onesnaževalcev (uvajanje strožjih pogojev in novih dajatev) ter sprememb pri načinu obračunavanja, in ne bistvenih sprememb v obremenjevanju okolja.

Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi poročil zavezancev po uredbah:
- Uredba o taksi za obremenjevanje voda (Ur. l. RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in 49/01, 8/04), ki jo je zamenjala Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 123/04, 142/04 in 68/05,
- Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 41/95, 84/97, 124/00, 110/01, 103/02),
- Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 68/96, 2/97, 5/97 – popr., 24/98, 65/98, 51/99, 42/00 in 124/00), ki jo je nadomestila Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 91/02, 8/03, 67/03, 46/04, 43/05),
- Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 70/01, 9/04, 129/04), ki jo je nadomestila Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 129/04, 68/05)
vodi zbirke podatkov (zbirka Vodna povračila, takse in koncesije, zbirka Viri onesnaženja, zbirka Ravnanje z odpadki), ki vsebujejo podatke o obračunanih okoljskih dajatvah za varstvo okolja ter o višinah oprostitev dajatev zaradi investiranja v varstvo okolja. Iz teh virov so bili povzeti podatki o višinah oprostitev dajatev zaradi investiranja v varstvo okolja. Podatki so bili povzeti iz zbirk decembra 2004.

Ministrstvo za finance, Sektor za analize, metodologijo in bilance javnih financ izdaja mesečna poročila o realizaciji državnega proračuna za posamezno proračunsko leto v okviru bilance prihodkov in odhodkov državnega proračuna. Ta so vir podatkov o prilivih v Proračun RS na podlagi zgoraj omenjenih uredb ter uredb:
- Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur. l. RS, št. 2/02, 20/02, 46/04, 97/04), ki jo je nadomestila Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur. l. RS, št. 97/04, 53/05) ter Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur. l. RS, št. 53/05),
- Uredba o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 13/03, 46/04, 6/05), ki jo je nadomestila Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 6/05, 87/05) ter nato Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 87/05).

Podatki o BDP v tekočih cenah so povzeti po Statističnem uradu RS na spletni strani www.stat.si – Kazalniki, BDP, decembra 2005.

Kazalec je bil osvežen 29. decembra 2006.
Urška Kušar, Agencija Republike Slovenije za okolje