[SE01]
Bruto domači proizvod
Objave: [ 2010 ]

Kazalec prikazuje bruto domači proizvod na prebivalca po kupni moči v Sloveniji in državah EU-27 v obdobju 1995-2008.

Bruto domači proizvod (BDP) je vsota vseh vrednosti končnih proizvodov in storitev, proizvedenih v določenem gospodarstvu v enem letu. Izražen je v preračunanih vrednostih - standardih kupne moči (v nadaljevanju SKM).

Standard kupne moči (SKM) je umetna enota, ki je na ravni povprečja držav EU enaka enemu evru. SKM ali »EU-27 evro« odraža razlike v ravneh nacionalnih cen, ki jih ne odražajo gibanja menjalnih tečajev, in tako omogočajo primerjavo razvitosti med državami.

Slika SE1-1: BDP na prebivalca po kupni moči (v SKM- standardih kupne moči) v Sloveniji in državah EU leta 2003, 2007 in 2008

Vir: Eurostat, GDP per capita in PPS, 2010.


- v desetih letih (do leta 2015) preseči povprečno raven ekonomske razvitosti EU,
- spodbujanje uspešnega, inovativnega, z znanjem bogatega, konkurenčnega in ekološko učinkovitega gospodarstva,
- prekiniti vez med gospodarsko rastjo in obremenitvami na okolje,
- gospodarski napredek doseči ob hkratnemu zmanjšanju socialnih in regionalnih razlik, učinkovitejši rabi naravnega kapitala, ohranjanju narave in dvigu kakovosti bivalnega okolja.

Podatki za Slovenijo in druge države:

Cilji so povzeti po: Strategiji razvoja Slovenije (SRS, 2005) ter Prenovljeni strategiji EU za trajnostni razvoj (Prenovljena..., 2006).
Izvorna baza podatkov oz. vir: Podatki so povzeti po: EUROSTAT > Statistics > National accounts (including GDP) > Annual national accounts > GDP and main components > GDP per capita in PPS.
Skrbnik podatkov: EUROSTAT.
Datum zajema podatkov za kazalec: januar 2010
Metodologija in frekvenca zbiranja podatkov za kazalec: Podatki so zajeti za obdobje 1995-2008 in se osvežujejo letno.
Eurostat objavlja letne rezultate o BDP po kupni moči oz. v paritetah kupne moči. Rezultati se nanašajo na 36 držav, katerih primerjavo vodi in koordinira Eurostat. Rezultati držav so zaradi multilateralnega značaja primerjave med seboj soodvisni, zato spremembe vhodnih podatkov, ki jih v okviru revizije opravijo posamezne države, vplivajo tudi na rezultate drugih držav.
V decembru 2009 je Eurostat objavil podatke BDP v SKM za leta 2006-2008.
Metodologija obdelave podatkov: Podatki temeljijo na revidiranih paritetah kupne moči za leta 1995, 2000, 2003, 2005-2008 in na zadnjih revidiranih podatkih posameznih držav za BDP v nacionalnih valutah in število prebivalcev. Podatki so prikazani z indeksi obsega (EU-27=100), ki so namenjeni primerjavi med državami, ne pa za časovne primerjave. Če je indeks višji od 100, je raven ekonomske razvitosti te države višja od povprečja EU in obratno.
Geografska pokritost: EU-25 vključuje države članice EU: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo. EU-27 vključuje države članice EU-25 ter Bolgarijo in Romunijo. EU-15 sestavljajo stare članice EU: Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
Informacije o kakovosti:
- Prednosti in slabosti kazalca:
Prednosti: Kazalec je mednarodno primerljiv. Slabosti: V zvezi z rezultati o BDP v SKM, Eurostat opozarja na nekatere omejitve pri njihovi uporabi. Eno izmed opozoril je, da rezultati o BDP v SKM niso primerni za strogo razvrščanje držav. SKM, ki predstavljajo pretvornik in sredstvo za izračun BDP v SKM, so namreč statistični »konstrukti«, ki so rezultat določenih konceptualnih predpostavk, metodoloških opredelitev in izvedbenih postopkov. Pri izračunih SKM je zato treba računati s 5% napako, v pozitivni ali negativni smeri. Relativno majhne razlike v BDP v SKM med državami so zato posledica metodoloških dejavnikov, ne pa dejanskih razlik med državami. Rezultate o BDP v SKM je zato primerneje uporabljati kot osnovo za razvrščanje držav v sorodne skupine.
- Relevantnost, točnost, robustnost, negotovost :
Zanesljivost kazalca (arhivski podatki): Podatki so zanesljivi.
Negotovost kazalca (scenariji/projekcije): Scenariji in projekcije niso na voljo.
- Skupna ocena (1 = brez večjih pripomb, 3 = podatki z zadržkom):
Relevantnost: 1
Točnost: 1
Časovna primerljivost: 2
Prostorska primerljivost: 2

Drugi viri in literatura:
- Plut, 2008. Globalno razmišljanje – lokalno delovanje: okoljska globalizacija, svetovno gospodarstvo in Slovenija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
- SRS, 2005. Strategija Razvoja Slovenije. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.
- Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj, 2006. Bruselj, Svet Evropske unije.
- Poročilo o razvoju 2010, 2010. Ljubljana: Urad RS za makroanalize in razvoj.

20. julij 2010
ARSO